Decisio & SEO | Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart

Download

Decisio & SEO (2018) Verkennende MKBA be
Download • 1.05MB

Titel

Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart

Auteurs

Menno de Pater (Decisio), Sibren Vegter (Decisio), Rogier Lieshout (SEO)


Type Verkenningsrapport

Jaar van publicatie

2018


Disclaimer

Dit rapport is opgesteld om beleidsinformatie te genereren voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ten tijde van het opstellen van het rapport nog ministerie van Infrastructuur en Milieu) in het kader van de kabinetsformatie. In het voorjaar van 2017 zijn de door het ministerie aangedragen alternatieven onderzocht op hun maatschappelijke kosten en baten, conform de methodiek zoals gehanteerd in de ‘Actualisatie quick scan MKBA Schiphol en Lelystad Airport’ (Decisio, 2014). Het voorliggende rapport is opgesteld als intern discussiedocument en naslagwerk binnen het ministerie. Het rapport is niet opgesteld als publieksrapportage. De alternatieven sluiten niet aan bij geldend kabinetsbeleid, maar geven een breed spectrum aan van theoretisch mogelijke ontwikkelingen van de Nederlandse luchthavens. Onderzochte alternatieven zijn werkhypothesen om de effecten van deze ontwikkelingen in beeld te brengen, zonder uitspraak te doen over de wenselijkheid van deze alternatieven. In de zomer en het najaar van 2017 heeft een actualisatie plaatsgevonden met nieuwe geluidsberekeningen, naar aanleiding van een geactualiseerde versie van het Doc 29 geluidsmodel (met vereenvoudigde weergave op basis van het AEOLUS luchtvaartprognosemodel) voor Schiphol en is een aanvullende analyse naar effecten op de hubfunctie van Schiphol gedaan. In april 2018 (de voorliggende versie van het rapport) is een zelfstandig leesbare samenvatting aan het rapport toegevoegd en zijn de conclusies zoals in samenvatting weergegeven voor de leesbaarheid ook aan hoofdstuk 7 toegevoegd. In deze samenvatting is ook aandacht voor de (inmiddels veranderde) werkelijkheid en politieke afspraken die in het hoofdrapport geen rol spelen.

Bron: Decisio & SEO