Noord-Holland tegen strengere geluidsnormen Schiphol

Bron: De Orkaan


VVD-gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland pleit in een mail aan de leden van de Tweede Kamer om in de nieuwe Omgevingswet de normen voor de geluidsoverlast van vliegverkeer niet aan te passen.

Vliegtuig boven de Zaanse Schans | Bron: De Orkaan

In de plannen zou vliegtuiggeluid zwaarder meetellen bij het berekenen van geluidsoverlast. Daardoor zou het moeilijker worden om in gebieden onder en in de buurt van de vliegroutes van Schiphol te bouwen.


Volgens Loggen zijn de gevolgen van de nieuwe wet ‘desastreus’:

“Veel gebieden waar volgens de huidige wettelijke geluidnormen voor luchtvaartlawaai geen bezwaren tegen woningbouw zijn, krijgen met de nieuwe rekenregels ineens een kwalificatie ‘slecht’ of zelfs ‘zeer slecht’ leefgebied. Dit betekent een streep door veel woningbouwplannen, terwijl Rijk en regio in de brede omgeving van Schiphol hebben afgesproken 340.000 woningen te bouwen.”

Of er daadwerkelijk 340.000 minder huizen gebouwd gaan worden laat Loggen in het midden, maar zijn suggestie is duidelijk. Hij pleit ervoor om de VVD-motie te steunen waarin wordt voorgesteld de geluidsregels ‘beleidsneutraal’ toe te passen en geen zwaardere norm te gebruiken.


Herrie

Op de website SchipholWatch die de mail van Loggen openbaar maakt, wordt dat als volgt vertaald: “bedoeld wordt dat de luchtvaart ook in de nieuwe situatie net zoveel herrie mag blijven maken als nu al het geval is.”


“In plaats van de bron van de overlast aan te pakken, wil de rechtsliberale partij nog meer mensen deelgenoot maken van de geluidsterreur rond het vliegveld. Niet de nieuwe regels zetten een streep door de mogelijkheden om de broodnodige woningen te bouwen, maar de enorme overlast en vervuiling van Schiphol zijn de oorzaak van de bouwstop.”

Opmerkelijk is dat Loggen de mail niet als VVD-lid maar als gedeputeerde naar de Tweede-Kamerleden lijkt te sturen. Is het daarmee een keuze van het voltallige college van GS? In het coalitieakkoord wordt nog over het terugdringen van de overlast van Schiphol gepleit:


“Overheid en sector hebben samen een verantwoordelijkheid om deze lasten terug te dringen, met oog voor de belangen van omwonenden en milieuorganisaties. Voor toekomstige ontwikkelingen blijven een aanzienlijke inzet van stillere en schonere vliegtuigen en substantieel minder nachtvluchten de voorwaarden waaraan Schiphol moet voldoen, alvorens de luchthaven zich gematigd en in balans met de leefomgeving binnen de gemaakte afspraken kan ontwikkelen.”