SEO | Ontwikkeling houdbaar afwegingskader voor luchtvaartpolitieke selectiviteitsbeleid op Schiphol

Download

SEO - De ontwikkeling van een houdbaar a
.
• 13.49MB

Titel

De ontwikkeling van een houdbaar afwegingskader voor het luchtvaartpolitieke selectiviteitsbeleid op Schiphol.

Auteur

SEO Type

Onderzoek Jaar van Publicatie

2008


Doelstelling en achtergrond

Het Kabinet heeft de Schiphol Group verzocht om opties aan te dragen om mogelijke capaciteitsknelpunten op (middel)lange termijn te ondervangen.


Daartoe heeft de Schiphol Group in mei 2007 in een document een integrale visie neergelegd hoe zij op lange termijn de ontwikkeling van Schiphol Airport ziet en welke maatregelen noodzakelijk zijn om die ontwikkeling mogelijk te maken binnen de randvoonvaarden die daarvoor zijn gesteld.


Daarnaast heeft het zogenaamde ‘Aders-overleg’ plaatsgevonden. In dat overleg is onder meer afgesproken dat het Rijk aangeeft welke venvachtingen men heeft bij een zogenaamde netwerkanah’se’, die de KLM en Scbiphol nog zullen opstellen. Het Rijk heeft deze venvachtingen in een aparte notitie neergelegd.


Centraal daarin staat de vraag hoe een mainportgebonden netwerk eruit zou moeten zien. Voor het Rijk staat hierbij de maatschappelijke en publieke invalshoek centraal. Concreet gaat het daarbij om mobiliteit, welvaart, welzijn en de macro-economische positie van Nederland en de Schipholregio. Selectief gebruik van Schiphol lijkt hierbij onontkoombaar: in het besef dat op langere termijn mogelijk niet alle marktsegmenten op Schiphol kunnen worden geaccommodeerd.


Er zal daarom moeten worden aangegeven welke segmenten of bestemmingen het beste aan deze maatschappelijke doelsteffingen voldoen. Tegen deze achtergrond heeft DGTL SEO Economisch Onderzoek verzocht een aRvegingskader op te stellen dat een maatschappelijk-economische onderbouwing biedt voor de besluitvorming met het oog op een selectief gebruik van Schiphol.


Doelstelling:

Doelstelling van het onderzoek is dan ook het opstellen van een maatschappelijk economisch onderbouwd afwegingskader en instrumentarium in brede zin, dat voldoende houdbaar en flexibel is voor het beoogde selectiviteitsbeleid ten aanzien van de mainport Schiphol.

(Bron: SEO, overgenomen uit rapport)